Studnia głębinowa – pozwolenie na budowę i inne ważne informacje

Jakie przepisy regulują pozwolenie na budowę studni?

Ustalenie możliwości budowy studni głębinowej na wybranej działce należy rozpocząć od zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Woda stanowi jedno z podstawowych mediów, które muszą być zapewnione w każdej nieruchomości mieszkalnej. Jedynie w wyjątkowych przypadkach miejscowy plan zagospodarowania może zawierać zapisy uniemożliwiające w ogóle ubieganie się o pozwolenie na budowę studni.

Budowa studni podlega przepisom prawa budowlanego oraz wodnego. W 2015 roku miała miejsce liberalizacja przepisów ustawy Prawo Wodne dotyczących budowy, odbudowy i przebudowy studni. W określonych przypadkach zrezygnowano z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę studni.

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę studni?

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają pozwolenia na budowę studni oraz zgłoszenia wodnoprawnego. Spełnione muszą jednak zostać następujące warunki.

  • Urządzenie wodne przeznaczone do poboru wód podziemnych wykonane na potrzeby zwykłego korzystania z ujęć o głębokości nieprzekraczającej 30 metrów.
  • Średnioroczny pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w przeliczeniu na dobę o ilości nieprzekraczającej 5 m3 na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Znaczna część gospodarstw domowych, korzystając z własnych ujęć, nie przekracza ilości określonych przepisami. Aby przekonać się, czy nie musisz wnioskować o pozwolenie na budowę studni, zleć badania hydrogeologiczne. Pozwoli Ci one ustalić głębokość, na której znajduje się lustro wody podziemnej. Jedynie w przypadku głębokości przekraczającej 30 metrów konieczne będzie zdobycie pozwolenia na budowę studni.

Brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę studni nie pozwala jednak ignorować innych przepisów. Przepisy dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Dowiedz się więcej na temat badania wody studziennej, klikając poniższy link: https://ogrody24.pl/blog/post/badanie-wody-studziennej-parametry-na-ktore-trzeba-zwrocic-uwage

Mimo że nie musisz składać pozwolenia na budowę studni, nie zapomnij o przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego. Każda studnia musi zostać zbudowana zgodnie z regulacjami prawnymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dotyczą one warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich umiejscowienie.

Odległość studni, która dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jest liczona od osi studni i powinna wynosić:

  • 5 metrów od granicy działki,
  • 7,5 metra od osi przydrożnego rowu,
  • 15 metrów od budynków inwentarskich oraz związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz innych podobnych szczelnych urządzeń,
  • 30 metrów od najbliższego przewodu rozdzielczego kanalizacji indywidualnej, gdy odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym przepisami dotyczącymi ochrony wód,
  • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych,
  • 70 metrów od najbliższego przewodu, który rozsącza kanalizację lokalną pozbawioną urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków.

Odległość od granicy działki może być mniejsza, jeżeli zachowane są wszystkie pozostałe parametry. Pomimo braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę studni pamiętaj o spełnieniu powyższych przepisów prawa budowlanego.

Skorzystaj z wiedzy profesjonalistów w zakresie eksploatacji ujęć wody. Kliknij poniższy link, aby poznać różnice i podobieństwa dwóch typów studni: https://ogrody24.pl/blog/post/studnia-glebinowa-czy-kopana

A kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę studni?

Jeśli poziom lustra wody podziemnej jest niższy niż 30 metrów lub ujęcie będzie użytkowane w sposób wykraczający poza zakres zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę studni. Jest to złożony i kosztowny proces.

Razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę studni musisz złożyć operat wodnoprawny. Wykonywany jest na wniosek inwestora, który planuje w przyszłości stać się użytkownikiem wód. Dokument ten musi zawierać szczegółowe informacje związane z aktualnie istniejącą sytuacją wodnoprawną. Na podstawie danych związanych z analizą prawną, techniczną i środowiskową właściwe organy wydają pozwolenie wodnoprawne.

Postępowanie mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę studni oraz pozwolenia wodnoprawnego odbywa się z udziałem właścicieli sąsiednich działek, którzy mogą wnieść swoje ewentualne obiekcje. Może mieć to negatywny wpływ na czas prowadzenia postępowania umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę studni.

Szukaj

Ostatnio dodane