Wymagania prawne oraz techniczne związane z budową szamba

Jak wyglądają kwestie prawne dotyczące budowy szamba?

Lokalizacja oraz warunki techniczne budowy szamba zostały określone przez przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapisy znajdziemy w rozdziale dotyczącym zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. Regulacje opisują m. in. odległości, w jakich szambo musi być oddalone od granic działek, dróg i ciągów komunikacyjnych, a ponadto od studni oraz zabudowań.

Budowa szamba jest możliwa tylko w miejscu, w którym działka budowlana pozbawiona jest możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wybudowanie szamba tam, gdzie jest to technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, szczególnie wtedy, kiedy koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej byłyby niewspółmiernie wysokie. Zazwyczaj wymaga to jednak dokonania interpretacji przez sąd administracyjny.

Ponadto, szambo nie może zostać zbudowane na terenach zalewowych oraz zagrożonych niebezpieczeństwem powodzi. Szamba nie można też stawiać na obszarach podlegających ochronie. Inwestycja podlega zgłoszeniu do właściwego organu administracji samorządowej.

Jak zacząć budowę szamba?

Na podstawie zgłoszenia do lokalnego urzędu powiatowego lub prezydenta miasta na prawach powiatu istnieje możliwość wybudowania szamba o pojemności do 10 metrów sześciennych. Jeśli w ciągu 30 dni od złożenia dokumentacji urząd nie zgłosi sprzeciwu na drodze decyzji urzędowej, można przystąpić do budowy. Nie wolno jednak zwlekać z jej rozpoczęciem dłużej niż dwa lata od terminu określonego w zgłoszeniu.

Większy zbiornik jest budowlą, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zdarzają się przypadki, kiedy organy administracyjne nakładają na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie zbiornika. Dzieje się tak w przypadku, kiedy inwestycja może przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Jeśli z kolei ilość wytwarzanych ścieków będzie przekraczać 5 metrów sześciennych na dobę, niezbędne jest otrzymanie zgody ze strony inspektora ochrony środowiska właściwego dla określonego terenu. Szamba o pojemności powyżej 50 metrów sześciennych wymagają przygotowania ekspertyzy technicznej i jej zatwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Jak musi być zbudowane szambo?

Zbiornik musi mieć szczelne dno oraz ściany, szczelne przykrycie otworu do usuwania nieczystości, a także odpowietrzenie sięgające co najmniej 50 cm nad poziom gruntu. Szczelność jest wymagana ze względu na przepisy związane z ochroną środowiska i stanowi odpowiedź na powszechną w przeszłości praktykę budowy nieszczelnych, a często wręcz pozbawionych dna szamb. Taka praktyka zazwyczaj prowadziła do zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych. Szczelne szambo zabezpiecza jego zawartość przed wodami opadowymi i gruntowymi, dzięki czemu nie dochodzi do przedwczesnego jego napełnienia. Szczelność szamba szczególnie warto podkreślić we wniosku o budowę zbiornika o dużej pojemności. Warto również dołączyć deklarację szczelności do dokumentacji.

Jaką odległość szamba od domu musisz zachować?

Przy budynkach jednorodzinnych, rekreacyjnych oraz w zabudowie zagrodowej szambo musi być oddalone o co najmniej 5 metrów od okien i drzwi. Odległości od studni powinna wynosić nie mniej niż 15 metrów. Z kolei od granicy działki oraz od dróg szambo ma być oddalone o co najmniej 2 metry. Zbiornik można wybudować w sąsiedztwie granicy działki, jednak pod warunkiem, że na sąsiedniej parceli szambo jest umiejscowione tak samo, a ponadto, jeśli zostały zachowane odległości od drzwi, okiem i studni. Dystans od rurociągów sieci wodociągowej lub gazowej musi wynosić minimum 1,5 metra. 

Większe odległości powinny być utrzymane w przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz magazynów produktów spożywczych. Jako większą odległość rozumie się 15 metrów od okien i drzwi zewnętrznych oraz 7,5 metra od granicy działki lub ciągu pieszego. Odstępstwa od wymaganych prawem odległości są dopuszczane dla bardzo małych parceli. Decyzja zostaje wówczas podjęta na wniosek właściciela działki przez odpowiednie władze samorządowe po uprzednich konsultacjach w właściwym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

W przypadku zbiorników o wielkości większej niż 10 metrów sześciennych, ale mniejszej niż 50 metrów sześciennych, odległości są inne: muszą wynosić co najmniej 30 metrów od okien i drzwi zewnętrznych budynków mieszkalnych, 7,5 metra od granicy sąsiadującej działki oraz 10 metrów od drogi lub ciągu pieszego.

Kiedy warto jeszcze pomyśleć o budowie szamba?

Budowa szamba może okazać się konieczna nawet wtedy, kiedy w sąsiedztwie znajduje się kanalizacja. Szambo może posłużyć jako zbiornik na powstające nieczystości, które będą następnie przepompowywane do kanalizacji za pomocą pompy do szamba. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy sieć kanalizacyjna jest położona na tyle wysoko, by niemożliwy był grawitacyjny odpływ ścieków z budynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o budowie szamba? Wejdź na nasz blog i przeczytaj artykuł poświęcony szambom na ogródkach działkowych.

Szukaj

Ostatnio dodane